Reglement

Het bibliotheekreglement is van toepassing in het hele netwerk van UGent-biliotheken. Faculteiten kunnen in een geformaliseerd specifiek reglement afwijken van de algemene regel inzake ontlenen (aantallen en termijnen), waarbij evenwel niet kan worden ingegaan tegen overige bepalingen van het reglement.

5 Vuistregels

 • Regel 1

  Alle bibliotheken van het UGent netwerk zijn toegankelijk voor iedereen. De infrastructuur en collecties staan ter beschikking en moeten goed behandeld worden. De bibliotheek is niet aansprakelijk in geval van beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van de lezer. Wie de goede werking verstoort wordt aan de deur gezet.

 • Regel 2

  Wie zaken wil aanvragen en/of ontlenen dient zich in te schrijven. Dit is gratis voor iedereen die beschikt over een geldig UGent-identificatiebewijs. Andere bezoekers kunnen zich inschrijven voor 15 euro per jaar. Niet ontleenbare collecties moeten ter plaatse geconsulteerd worden.

 • Regel 3

  De bibliotheekkaart is strikt persoonlijk. De lezer is verantwoordelijk voor de op zijn naam geregistreerde werken. Er kunnen maximaal 10 werken ontleend worden en dit voor een termijn van 4 weken. Als niemand anders het werk reserveerde kan de uitleenperiode tot 3 maal verlengd worden. Wie de leentermijnen niet respecteert of werken beschadigt, moet instaan voor een vervangexemplaar en alle bijhorende kosten.

 • Regel 4

  Voor werken die niet aanwezig zijn in de collectie kan de ingeschreven bezoeker een interbibliothecaire aanvraag indienen om het werk of een kopie ervan te ontlenen uit een andere bibliotheek. Voor gewone lezers kost dit 10 euro, voor studenten 5 euro. Ook documenten uit een andere UGent bibliotheek kunnen aangevraagd worden, deze dienstverlening is gratis voor UGent lezers.

 • Regel 5

  De hoofdbibliothecaris beslist over alles wat niet wordt geregeld door deze 5 vuistregels, het reglement of de specifieke regels van de faculteitsbibliotheken.

Afwijkende bepalingen per faculteit

In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte is de standaard ontleentermijn voor alle personeelsleden 6 maanden ipv. 4 weken.

In de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen kunnen personeelsleden 8 weken ontlenen ipv. 4. Alle lezers kunnen in totaal maximaal 10 boeken ontlenen van alle PS bibliotheken samen.

In de faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen personeelsleden boeken gedurende 4 weken ontlenen. Voor studenten geldt een verkorte ontleentermijn van slechts 3 dagen (behalve voor de criminologie-boeken, te herkennen aan signatuur RBIB.CRI, waarvoor een ontleenperiode van 4 weken geldt).