Bindende gebruiksvoorwaarden digitale reproducties

De aanvrager wenst één of meerdere digitale reproducties van werken uit de Universiteitsbibliotheek Gent (hierna: Reproducties) te verkrijgen en onderschrijft bij de aanvraag volgende voorwaarden en modaliteiten waaronder de UGent deze reproducties levert:

Artikel 1: Auteursrecht

1.1 De aanvrager is er zich van bewust dat de werken waarvan een reproductie wordt gevraagd nog kunnen worden beschermd door het auteursrecht.

1.2 De aanvrager zal zich dan ook houden aan de vigerende auteursrechtelijke regelgeving en de Reproducties enkel bestellen en gebruiken indien de aanvrager over de toestemming van de auteursrechthebbenden beschikt, dan wel voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zich te beroepen op een van de uitzonderingen op het auteursrecht.

1.3 De Reproducties die de UGent aan de aanvrager zal overmaken, zijn in die zin dan ook in opdracht en voor rekening van de aanvrager gemaakt, hetgeen in hoofde van de UGent geen enkele auteursrechtelijke implicaties met zich meebrengt.

Artikel 2: Vrijwaring

2.1 De aanvrager zal de UGent integraal vrijwaren voor alle vorderingen die derden jegens de UGent zouden stellen wegens inbreuken op het auteursrecht (of op enig ander intellectueel eigendomsrecht) door het gebruik van de reproducties door de aanvrager.

2.2 De aansprakelijkheid van de UGent in relatie tot deze voorwaarden is in ieder geval per reproductie steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die door de aanvrager werd betaald onder deze voorwaarden.

De UGent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade in hoofde van de aanvrager, inclusief enige gederfde winst, verkoopverlies of verlies van gegevens.

2.3 UGent noch de aanvrager kan aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in of het niet nakomen van enige verplichting onder deze voorwaarden indien deze vertraging of niet nakoming wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van de betrokkenen.

Artikel 3: Toepasselijk recht en betwistingen

3.1 De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van onderhavige voorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht.

3.2. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze voorwaarden zal worden beslecht door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, afdeling Gent.

Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen beide betrokken partijen evenwel te goeder trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen.