Ontlenen

Belangrijkste leenbepalingen

 • Enkel geregistreerde gebruikers mogen boeken ontlenen.

 • Ontleningen worden geregistreerd in het Aleph bibliotheeksysteem van de Universiteitsbibliotheek. Een persoonlijk overzicht van uw huidige ontleningen is beschikbaar online (inloggen noodzakelijk).

 • De leentermijn bedraagt 4 weken. Afwijkingen zijn mogelijk per faculteit, zie reglement.

 • Indien het einde van de leentermijn valt op een sluitingsdag dan geldt de eerstvolgende openingsdag als einddatum.

 • Ontleende werken mogen niet doorgegeven worden aan anderen.

 • Ontleende werken moeten na afloop van de leentermijn terug gebracht in de bibliotheek waar ze ontleend werden.

 • Een verlenging van de leentermijn is meestal mogelijk, maar er zijn beperkingen.

 • Alle adreswijzigingen moeten zo vlug mogelijk aan de bibliotheek worden doorgegeven.

 • Kort voor de afloop van de leentermijn ontvangt de lener een email ter herinnering aan het feit dat de leentermijn bijna verstreken is.

 • Na afloop van de leentermijn ontvangt de lener eerst twee verwittigingen en daarna kan de bibliotheek alle kosten voor vervanging van het item aan de lener factureren.

 • Bij beschadiging of verlies van het ontleende werk moet de lener de schade vergoeden. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door de bibliotheek bepaald.

Bekijk uw ontleningen

Alle bibliotheektransacties verlopen in overeenstemming met het algemene Bibliotheekreglement.