boek

Der Jesuijten spieghel. Waerin elck een, bysonder de princen en furstelijcke persoonen, claerlijck ende grondelijck te sien heeft. Het leven, wandel en practijcken derselven. Sonder partijschap ghestelt ende aen den dach ghegeven, by eene gheestelijck persoone. Eerst in de Italiaensche spraecke ... ghedruckt anno 1618 ... ende nu oock in de Nederduytsche ghetranslateert ..

In 'sGraven-Haghe : by Aer Meuris ..., 1620

Dienstverlening

Uitgebreide beschrijving