book

Buka ea merapèlo ea pontsheñ le ea tirèlo ea lisakeramente, le ea mekgoa e meñoe ea kereke, kafa temaloñ ea kereke ea enyelane ; le lipesaleme tsa ga tafita, yaka li choanetse go opèloa kampo go baloa mo likerekeñ

Published in 1888 in London by Soc. for promoting Christian knowledge

Services

Reference details