chapter

Ba jing fa ji qi dui biqiuni seng tuan de yingxiang 八敬法及其对比丘尼僧团影响

Ann Heirman, Xueming Yu, Xuesong Qian Published in 2016 in Beijing by Dangdai Zhongguo chubanshe

Reference details