chapter

Bylgaristikata i nejnite nauchni konteksti : slavistikata i balkanistikata

Raymond Detrez, Panayot Karagyozov, Yuliyana Stoyanova Published in 2013 in Sofia, Bulgaria by 'Sv. Kliment Ohridski' University Press

Reference details