book

Ian Bottelgier heeft dit boeck gemaect geheete[n] Somme ruyrael. Sprekende van allen rechten Ghecorrigeert bi eenen experten practizijn aduocaet inden hoghen raet des conincs va[n] Castilien. Garnaten. &c. te Mechelen residerende

Jean Boutillier, Claes de Grave Thantwerpen : by my Claes de Graue ..., inden iare MCCCCC. ende xxix. 1529

Services

Reference details