book

Practica et arte de cavalleria of Oeffeningh en konst des rydens, leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten : desgelijks, hoe hy deselve ten soodanigen eynde tot çierlijcke en wel-voegende manieren gewennen sal : ten bysonderen dienst van alle liefhebbers der adelycke ryd-konst, op 't kortste in twee deelen vervat, met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen dependeer

Christophorus Lieb, Simon de Vries Utrecht : Johannes Ribbius, 1671

Services

Reference details