book

Xenophontos Kyrou paideias biblia ē

Xenophon Atheniensis Oxford : ex theatrou en Oxonia, 1679

Reference details