book

Georgiou Diakonou protekdikou, kai dikaiophylakos tou Pachymerous Heritomi tes Aristotelous Logikes Georgii Diaconi primarii judicis, atque Scriniorum custodis pachymerii, Epitome logices Aritotelis

Georgius Pachymeres Oxford] : Excudebat H. Hall ..., 1666

More about

Reference details