book

Request van 't Parlement aenden Coninck Carolus van Groot Britangnien, belanghende de religie mitsgaders 't Placcaet des selven conings, herroepende sijne Majesteyts Ondersaten vande reminarien [sic] over zee, ende stellende de wetten ter executie teghens de Iesnyten ende Paeplche [sic] priesteren

Gedruct tot Oxford : Door J.L. ende W.T. Bonham Norton ende Ian Bill, druckers van syne Conincklycke Maiesteyt, 1625

Reference details