book

Waerachtigh verhael vande batalie ende slagh ghebeurt ontrent de stadt van Brugghe, op Sondagh den tweeden dagh van Iulius 1600. Zoo tselve is gheschreven van eenen edelman, van Brugghe, aen eenen zynen goeden vriendt tot Brussel

Herman De Buck Amsterdam : H. de Buck, 1600

Services

Reference details