book

Wat vvonder-oudt-nieuws: dienende tot claer, ende on-vveder-leggelijck bewijs, hoe de remonstrantsche predicanten reysen en rotsen, om de iesviten, capvciinen, ende andere gheestelijcken by den vyandt, te besoecken: ende met wat courtosijen zy malcanderen ont-halen

Jacobus Taurinus 1618

More from

Services

Reference details