book

Derde deel vervolgh t'Samen-spraeck, tusschen een Rotterdammer ende een Geldersman over d'Hollantsche gepretendeerde vryheyt. Verdedicht door H. V. V. Mitsgaders andere valsche, ende pernitieuse scribenten, specialick oock den poeët, ende rijmer van den Krancken-troost voor Israel ..

's Hertogen-Bosch, inde stadt Wesel : voor Hardebol ondanck, 1664

Services

Reference details