book

Extract uyt de resolutien vande Noort-Hollantsche synode gehouden tot Haerlem in augusto 1663. Mitsgaders: Resolutie ende verklaringhe van ... de Staten van Hollant ende West-Vrieslant, genomen den 18. september 1663. tot hanthavingh ende bescherminge vande gereformeerde religie soo die op de synode van Dordrecht anno 1618. ende 1619 is garresteert ..

Published in 1663

Services

Reference details