book

Extract uyt de resolutien vande Noort-Hollantsche synode gehouden tot Haerlem in augusto 1663. Mitsgaders: Resolutie ende verklaringhe van ... de Staten van Hollant ende West-Vrieslant, genomen den 18. september 1663. tot hanthavingh ende bescherminge vande gereformeerde religie soo die op de synode van Dordrecht anno 1618. ende 1619 is garresteert ..

1663

Services

Reference details