book

Placcaert vande State[n] generael vande Ghevnieerde Nederlanden: Byden welcken, midts den redenen in't lange in't selfde begrepen, men verclaert den coninck van Spaegnien vervallen vande ouerheyt ende heerschappije van dese voors. Nederlanden, ende verbiet sijnen naem ende zeghel inde selue landen meer te ghebruycken, &c

Charles Silvius Tot Leyden : by Charles Silvius ... , M. D. LXXXI. 1581

Services

Reference details