book

Propositie ende requeste opt stuck van de inquisitie, ghedaen ende ouerghegheuen aen mijn vrouwe d hertoginne van Parme ende Plaisance, &c. By [...] Hendrick, heere tot Brederoede [...] Vergheselschapt met anderen heeren ende edelen van dese Nederlanden, op den vijfsten April M. D. LXCI. naer ghemeyn stijl. Midtsgaders d'Apostille by haer hoocheyt daer op doen stellen, met tghene daer van dependeert

Hendrik Van Brederode Antwerpen?] : ], anno M.CCCCCLXVI. 1566]

Services

Reference details