book

Twee brieven van hare Majesteyt, de koninginne van Groot-Britannien, d'eene aen sijne konincklijke majesteyt van Groot Britannien. En d'ander, een klachte, aen de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ghesonden

Henrietta Maria 1643

More from

Services

Reference details