book

Den gheheelen Bibel, inhoudende het oude ende nieuwe testament, met grooter naersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat Lovensche Latijnsch exemplaer. In den welcken dat toe ghedaen sijn die beduytselen der capittelen oft summarien, ende ooc concordantien, met veel schoon figueren verciert, die inden iersten druck niet en vvaren

Nicolaus Van Winghe, Jan Vander Haghen, Anthoni-Marie Bergaigne Ghedruct inde Universiteyt van Loven : by Anthoni Marie Bergaigne, 1553

Services

Reference details