book

Een bondigh ende kort verhael, vande devote processie ende triumphanten omme-ganck, tot lof van't alder-heylighste sacrament des autaers ter iaerlijcksche ghedachtenisse van het miraculeus H. boedt [!], inde kercke vande pp. avgvstynen binnen Ghendt, op den 20. iunij 1688

Te Ghendt : ghedruckt by d'hoirs van Maximiliaen Graet ..., 1688

Services

Reference details