book

Het leven van B. de Spinoza, met eenige aanteekeningen over zyn bedryf, schriften, en gevoelens: door den heer Bayle ... Nevens een kort betoog van de waarheit des christelyken godtsdiensts; en twee verhandelingen, I. van de ziel, II. van Godts wezentlykheit, door den heer Jaquelot ... Vertaalt door F. Halma De voorrede behelscht eenige aanmerkingen tegens 't Levensvervolg van Philopater

Pierre Bayle, Isaac Jaquelot, François Halma T'Utr. : by François Halma, Willem vande Water, 1698

Services

Reference details