book

Bondigh bericht van de onverwachte gevanghenis van den wel-bekenden Hertogh van Lotteringhen, waer by ghevoeght sijn twee manifesten, inhoudende d'eene de reden van sijn gevangen nemen, ende d'ander een bevel aen sijn soldaten

1654

Services

Reference details