book

Bondigh bericht van de onverwachte gevanghenis van den wel-bekenden Hertogh van Lotteringhen, waer by ghevoeght sijn twee manifesten, inhoudende d'eene de reden van sijn gevangen nemen, ende d'ander een bevel aen sijn soldaten

Published in 1654

Services

Reference details