book

De testamente[n] der twalf patriarcken, Iacobs kinderen

Joos Lambrecht, Frans Duquesne Ghedruckt te Ghend Gent : by Joos Lambrecht letterstéker, M. D. LI. 1551

Services

Reference details