book

Aerme-liën-kermis door de milde aelmoesse van cleederen, broodt, vvijn, bier en gheldt, wt-ghereyckt aen twee-hondert schaemele mans ende vrauwen, by [...] H. Antonivs Triest [...] op de ghedenc-feeste van het vijf-en twintichste iaer zijns bisdoms, ghehouden tot Ghendt op den 4. Nov. 1642

Lambert Vossius, Jan Baptist van den Kerchove, Lucas van den Kerchove Te Brvgghe Brugge] : by Ian-Baptiste ende Lucas vanden Kerchove, 1642

Services

Reference details