book

Translaet van het reglement van syne majesteyts weghe provisionelick ghemaeckt ende ghedecreteert den 13. van ougste 1654. raeckende de poinctinghe en[de] zettynghe [...] op het bedryf ende apparent ghewin vande pachters vande gheestelicke thienden binnen [...] Vlaendren, met eenighe declaratien daernaer ghevolght, de selve saecke aengaende

Jan van den Kerchove Tot Ghendt Gent : ghedruckt byde weduwe ende hoirs van Ian vanden Kerchove ..., 1655

Services

Reference details