chapter

K voprosu o tekstualnosti khudozhestvennoj aktsii

Dennis Ioffe, Dmitry Tokarev Published in 2013 in Moscow, Russia by Novoe Literaturnoe Obozrenie (NLO)

Reference details