article

An alternative solvent system for the steady state electrospinning of polycaprolactone

Lien Van der Schueren, Bert De Schoenmaker, Özlem Ipek Kalaoglu, Karen De Clerck (2011) EUROPEAN POLYMER JOURNAL

Reference details