book

Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintiën, "t sedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625, verciert emt verscheydene aerdige figuerlicke platen, ende stichtelijcke rimen ende liedekens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende

Adriaen Valerius Tot Haerlem : gedr. voor d'Erfgenamen vanden autheur, woonende ter Veer in Zeeland, 1626

More from

Reference details