book

Advanced Biometrics

David Zhang, Guangming Lu, Lei Zhang Published in 2018

Reference details