book

Biometric Recognition 11th Chinese Conference, CCBR 2016, Chengdu, China, October 14-16, 2016, Proceedings

Zhisheng You, Jie Zhou, Yunhong Wang, Zhenan Sun, Shiguang Shan and 3 more Published in 2016

Reference details