book

Financing the Underfinanced Online Lending in China

Jiazhuo G Wang, Hongwei Xu, Jun Ma Published in 2015

Reference details